$tpl->set ('{SAPELINKS}', $sape->return_links());

JICCO

Скидка 20%
4799  3839 
Скидка 20%
4799  3839 
Скидка 20%
4799  3839 
Скидка 20%
4799  3839 
Скидка 15%
5799  4929 
Скидка 15%
5799  4929 
Скидка 15%
5799  4929 
Скидка 15%
5799  4929 
Скидка 25%
5130  3848 
Скидка 20%
5799  4639 
Скидка 20%
5799  4639